Lý thuyết về sự mở rộng nhà nước của WAGNER

Vào thế kỷ XIX, nhà kinh tế học người Đức Adolph Wager đã dự báo về sự mở rộng không ngừng của chi tiêu công cộng do quá trình phát triển kinh tế gây ra. Ông cho rằng, khi xã hội ngày càng công nghiệp hóa thì hệ thống các mối quan hệ xã hội, thương mại, pháp lý trong nền kinh tế đó sẽ càng trở nên phức tạp. Chính phủ sẽ có một vị thể mạnh hơn để thiết lập và vận hành các tổ chức giải quyết các mối quan hệ phức tạp đó. Điều đó tất yếu dẫn đến sự tăng nhanh của chi tiêu công cộng cho luật pháp và duy trì trật tự, cho giao thông và liên lạc. Khi đó, vô hình chung đã xuất hiện những "độc quyền tự nhiên" dưới sự kiểm soát của nhà nước. Hai chức năng điều tiết và bảo hộ này sẽ làm quy mô ngân sách mở rộng. Wager cũng cho rằng, nhiều loại đầu ra của Chính phủ co giãn nhiều theo thu nhập. Vì thể, khi thu nhập tăng thì chi tiêu Chính phủ cũng sẽ tăng, nhưng với tốc độ nhanh hơn.


XEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License