Bảo hộ bằng hạn ngạch

Bảo hộ bằng hạn ngạch là hình thức Nhà nước xác định trước khối lượng hàng hóa nhập khẩu và cấp giấy phép cho một số tổ chức có đủ tiêu chuẩn được nhập khẩu khối lượng hàng này.

Tác động của hạn ngạch cũng gần giống như thuế quan

baohobanghanngach.jpg

Người gửi: hanguyen-asghanguyen-asg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License