Các giai đoạn phát triển nông nghiệp

Giaiđoạn 1 - Nông nghiệp truyền thống

(những năm 50, 60 và đầu 70)

Đặc trưng cơ bản

 • LT là sản phẩm chính trong sản xuất nông nghiệp
 • sản xuất mang tính tự cung tự cấp
 • Lao động là yếu tố cơ bản
 • Sản xuất với công cụ thô sơ
 • Hoạt động gắn liền với phong tục tập quán và được củng cố bằng tín ngưỡng tôn giáo từng vùng miền

Mục đích: Sảnxuất không phải tối đa hóa thu nhập và tìm kiếm lợi nhuận mà chỉ để đảm bảo đời sống gia đình

Hàm sản xuất:

Y(Q)= f(LĐ, Đất đai, nước, thời tiết)


Giai đoạn 2: Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp – đa dạng hóa cây trồng

(giai đoạn quá độ chuyển từ nền NN tự cung tự vấp sang nền NN hàng hóa, thập niên 70)

Đặc trưng cơ bản

 • Cơ cấu sản phẩm: LT không còn là sản phẩm chính, mà đã chuyển từ cơ cấu LT sang “nông sản có giá trị cao”
 • Sử dụng những phương pháp để tăng hệ số sử dụng đất để tạo sản phẩm mới tăng việc làm và tăng thu nhập
 • Có sự tác động của CN: tăng năng suất, tiết kiệm lao động
 • Công nghệ sinh học được áp dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực “Giai đoạn Cách mạng xanh”

Mục đích:

 • Đảm bảo LT-TP
 • Có sản phẩm dư thừa để trao đổi

Hàm sản xuất
Y(Q) = (giống, phân bón, thuốc trừ sâu)


Giai đoạn 3: Chuyên môn hóa sản xuất

(Nông nghiệp thương mại hóa hiện đại - thập niên 80)

Đặc trưng cơ bản

 • Sản xuất theo hình thức thương mại chuyên môn hóa, quy mô lớn, tập trung vào một số ít sản phẩm.
 • Vốn và công nghệ được coi là yếu tố cơ bản thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp
 • Kết hợp giữa công nghệ sinh học để tăng năng suất cây trồng và cơ giới hóa nhằm tăng năng suất lao động → cho phép giảm nhanh tỷ trọng lao động trong công nghiệp để chuyển sang CN và DV

Mục đích: Sản xuất ra để tiêu thụ, trao đổi và tìm kiếm tối đa lợi nhuận

Hàm sản xuất
Y(Q) = (giống, phân bón, thuốc trừ sâu, cơ giới hóa)


Giai đoạn 4: Phát triển nông nghiệp bền vững

(thập niên 90)

Đặc trưng cơ bản

 • Sự đa dạng hóa các nguồn lực trong nông nghiệp, đặc biệt chú trọng vào vốn và nhân lực có chất lượng cao
 • Sử dụng thể chế trong phát triển nông nghiệp: phát triển từ dưới lên, có sự tham gia của người dân

Mục đích: Sinh kế bền vững là mục tiêu cuối cùng

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License