các luật "mua hàng Mỹ"

“Buy American” acts


Các luật quy định các đại lý mua sắm của chính quyền liên bang, tiêu bang và địa phương của Mỹ phải mua hàng hóa Mỹ trừ khi hàng hóa nước ngoài tương tự có giá rẻ hơn đáng kể.


Laws that direct purchasing agents of the U.S. federal, state, and local governments to purchase American products unless comparable foreign goods are substantiallycheaper.

(Nguồn: FETP)Người gửi: sanguyensanguyen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License