Các nước ACP

ACP


Các quốc gia ở châu Phi, vùng Ca-ri-bê và Thái Bình Dương (hay các quốc gia nằm trong Hiệp ước Lomé).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License