Các nước chậm phát triển

Undeveloped country


Nước có tổng sản phẩm trong nước và thu nhập đầu người hiện tại không đủ để tạo ra mức tiết kiệm cần thiết cho các chương trình đầu tư lớn vào công nghiệp và nông nghiệp. Những nước như thế nhìn chung được đặc trưng bởi khu vực khai thác sơ chế lớn, chủ yếu là nông nghiệp, trong đó phần lớn dân cư có mức sống thấp, sản xuất tự cấp, tự túc, chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu trực tiếp và bới vậy không có khả năng tạo ra mức thặng dư lương thực, thực phẩm cần thiết cho số lượng dân cư công nghiệp lớn ở thành thị. Để tạo ra mức tăng dân cư thành thị cần thiết cho quá trình công nghiệp hóa, một nước có thể nhập khẩu hàng hóa cần thiết từ nước ngoài bằng nguồn vốn ngoại tệ kiếm được từ việc xuất khẩu hàng sơ chế là chính hoặc có thể tìm cách cải thiện nến nông nghiệp của mình. Ban đầu, người ta tin rằng quá trình công nghiệp hóa tạo ra những động lực cần thiết để đạt được bước ngoặt sang giai đoạn tăng trưởng kinh tế vững chắc. Hiện nay, người ta đã chuyển trọng tâm sang việc nâng cao năng suất của khu vực nông nghiệp, nhờ đó cả lao động và hàng hóa đều dôi ra để hỗ trợ cho khu vực công nghiệp. Thông qua viện trợ kinh tế thích hợp từ các nước công nghiệp hóa, khả năng và ý chỉ của một số nước đang phatst riển, người ta có thể thực hiện bước quá độ để trở thành các nước mới công nghiệp hóa (NICs). Song cũng có một số vấn đề tồn tại. Chẳng hạn, người ta phải duy trì sự gia tăng thu nhập thực tế đã đạt được và điều này hàm ý phải kiểm soát được tốc độ tăng dân số. Tình trạng mù chữ và nhu cầu của các gia đình lớn có xu hướng tác động ngược lại những nỗ lực của chính phủ trong việc làm tăng mức sống của nhân dân.

Trước đây, hầu hết ngoại tệ mà các nước đang phát triển kiếm được là từ xuất khẩu hàng só chế (nguyên liệu, nông sản). tuy nhiên, các nước đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực công nghiệp hóa ngày càng xuất khẩu nhiều sản phẩm chế biến. Song hiện nay trong cả lĩnh vực xuất khẩu hàng sơ chế và chế biến, các nước đang phát triển đều vấp phải những trở ngại, xu hướng phát triển bất lợi trên thế giới, đặc biệt từ khi giá dầu tăng vào năm 1973, dẫn đến suy thoái và chế độ bảo hộ mậu dịch tràn lan.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License