Các nước Công nghiệp mới

Newly Industrializing Countries - NICs (or economies - NIEs)


Nước mới công nghiệp hóa hay nền kinh tế mới công nghiệp hóa. Các nước đang phát triển đã thoát khỏi tình trạng chỉ dựa vào ngành khai thác hay sơ chế như trồng trọt, chăn nuôi, khai khoán do đã tạo lập được nhiều cơ sở công nghiệp chế iến thông qua các chương trình công nghiệp hóa dài hạn. Brazin, HongKong, Hàn Quốc là những ví dụ về các nước mới công nghiệp hóa.Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License