Các nước đang phát triển

Thuật ngữ Các nước đang phát triển -LDCs được thể hiện để chỉ sự đi lên của hầu hết các nước thuộc thế giới thứ 3 - các nước có nền nông nghiệp lạc hậu, hoặc các nước nông - công nghiệp đang từ sản xuất nhỏ tiến lên con đường công nghiệp hóa. Những nước này lại được chia ra làm 3 loại:

  • Những nước có thu nhập trung bình, đạt mức GDP/người trên 200$.
  • Những nước có thu nhập thấp, đạt mức trên 600$/người.
  • Những nước có thu nhập rất thấp đạt dưới 600$/người.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License