Chứng khoán

Securities


Chứng khoán là dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với vốn hoặc tài sản của tổ chức phát hành


PHÂN LOẠI CHỨNG KHOÁN


BẢN CHẤT CỦA CHỨNG KHOÁN

  • Tính thanh khoản (tính lỏng): khả năng chuyển đổi nhanh sang tiền mặt
  • Tính sinh lợi: sinh lợi từ cổ tức và lãi vốn
  • Tính rủi ro: sai biệt giữa lợi tức thực tế và mức sinh lời kỳ vọng
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License