Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một số chứng khoán cơ sở khác

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License