Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

United Nations Development Programme (UNDP)


United Nations Development Programme (UNDP) có trụ sở tại Thành phố New York. UNDP có mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt tại hơn 166 quốc gia với nhiệm vụ chính là tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chi phí hoạt động của UNDP được bảo trợ thông qua các khoản viện trợ không bắt buộc từ các cá nhân và các tổ chức trên thế giới.

Trọng tâm của UNDP tại Việt Nam là giúp Việt Nam xây dựng và chia sẻ giải pháp cho các thách thức sau đây:

  • Quản lý theo nguyên tắc dân chủ
  • Xoá đói giảm nghèo
  • Ngăn chặn khủng hoảng và phục hồi sau khủng hoảng
  • Năng lượng và môi trường
  • Công nghệ thông tin và viễn thông
  • Phòng chống HIV/AIDS
  • Khuyến khích bảo vệ quyền con người và vị thế người phụ nữ trong xã hội.

(Nguồn: vi.wikipedia.org)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License