Chấp hành ngân sách

Budget Execution


Chấp hành ngân sách là việc thực hiện các quyết định phân bổ ngân sách đã được phê chuẩn. Tuy nhiên, chấp hành ngân sách không chỉ đơn thuần là tuân thủ ngân sách ban đầu mà nó phải có sự thích nghi với những thay đổi trong chính sách và phải được thực hiện một cách hiệu quả.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License