Chỉ số phát triển con người

Human Development Index


Chỉ số phát triển con người là một thước đo tổng hợp về sự phát triển của con người trên phương diện sức khoẻ, tri thức và thu nhập.

Ba chỉ tiêu thành phần phản ánh các khía cạnh:

  • Một cuộc sống lâu dài, khoẻ mạnh - được đo bằng tuổi thọ bình quân từ lúc sinh;
  • Kiến thức - được đo bằng tỷ lệ người lớn biết chữ và tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục tiểu học, trung học và đại học.
  • Mức sống - được đo bằng GDP thực tế bình quân đầu người theo sức mua tương đương tính bằng đô la Mỹ (PPP USD)

CÔNG THỨC TỔNG QUÁT XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HDI

HDI.JPG

Các chỉ số thành phần tức chỉ số tuổi thọ, chỉ số nhập học và chỉ số GDP đều đóng góp như nhau (1/3) vào trị giá của HDI;

HDI càng gần 1 thì trình độ phát triển con người càng cao, và ngược lại, HDI càng gần 0 thì trình độ phát triển con người càng thấp.


CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CỦA CHỈ SỐ HDI

Tuổi thọ bình quân từ khi sinh (life expectancy at birth)

Chỉ số giáo dục = 2/3 (chỉ số người lớn biết chữ) + 1/3 (chỉ số nhập học tổng hợp)
Tỷ lệ biết chữ của người lớn (adult literacy rate)
Tỷ lệ nhập học tổng hợp (các cấp I, II, III, đại học và cao đẳng- combined gross enrolment ratio for primary, secondary and tertiary schools)

GDP bình quân đầu người - GDP per capita (PPP USD)Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License