Chi đầu tư

Chi đầu tư Là khoản chi tiêu về mua đất, thiết bị, tài sản vật chất và vô hình khác, trái phiếu Chính phủ, tài sản phi tài chính… có giá trị nhất định và được sử dụng hơn một năm trong quá trình sản xuất..XEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License