Chiến lược thay thế hàng hóa nhập khẩu

Chiến lược thay thế hàng hóa xuất khẩu hay còn gọi là chiến lược hướng nội, xuất hiện vào những năm 50 và nửa đầu những năm 60 của thế kỷ 20 tại hầu hết các nước đang phát triển. Nguyên nhân của chiến lược này l

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License