Chiến lược thay thế hàng hóa nhập khẩu

Chiến lược này đã được thực hiện thành công ở các nước Mỹ Latinh và Đông Á vào thập niên 1960 và nửa đầu 1970 (g=3%).

Sau cú shock dầu lửa thứ hai (1973) cá nước Mỹ Latinh vẫn tiếp tục thực thi chiến lược này, còn các nước Đông Á đã có sự chuyển hướng trong chiến lược TMQT của mình.

Chiến lược thay thế hàng hóa nhập khẩu có tính chất như công nghiệp hóa vì vậy nó còn được gọi là chiến lược công nghiệp hóa hướng nội (chiến lược hướng nội), nhằm mục tiêu:
- Thúc đẩy Đầu tư trong nước ID
- Cải thiện nền kinh tế


Nội dung của chiến lược

Nội dung chiến lược này là phát triển các ngành công nghiệp trong nước để thay thế hàng nhập khẩu. Thực tế chiến lược này được thực hiện đầu tiên ở các nước Mỹ La Tinh vào những thập niên 60 và nửa đầu thập niên 70, tiếp tục trong 1 thời gian dài.
Kinh nghiệm của các nước áp dụng chiến lược này trải qua 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn đầu: tập trung vào đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng với mục đích sản xuất hàng thành phẩm.
  • Giai đoạn sau: tập trung chuyển hướng phát triển các ngành sản xuất tư liệu sản xuất bắt đầu từ những ngành sản xuất đầu vào trung gian sau đó sản xuất hàng hóa máy móc thiết bị

Những chính sách để quyết định thành công cho giai đoạn đầu: chi phí (giá cả), chất lượng: liên quan đến công nghệ → DN sx trong nước đối với tư liệu tiêu dùng dễ hơn là tiếp thu những công nghệ để sx sản phẩm tiêu dùng.→ khi đã có đầy đủ kinh nghiệm, vốn, đủ mọi năng lực → chuyển sang giai đoạn sau.


Điều kiện tiền đề

  • Sự can thiệp của chính phủ thông qua bảo hộ.
    • Nguyên tắc: bảo hộ của chính phủ sẽ chuyển dần tư mạnh sang yếu ngược trở lại song song DN sẽ đi từ yếu đến mạnh. Sự can thiệp này ko đồng nhất.
    • công cụ để bảo hộ: hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế quan
  • Sự can thiệp của thị trường (quy mô thị trường): nếu quy mô thị trường lớn có thể thay thế NK=XK. Ngược lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, yếu tố quyết định là quy mô dân số của 1 quốc gia.
  • Khả năng cung ứng (khả năng sản xuất): sự sẵn sàng của các nhà đầu tư trong nước và khả năng cung ứng vốn, công nghệ từ bên ngoài.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License