Chính sách Huy động và sử dụng vốn

Để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, Chính phủ cần đưa ra các định hướng huy động vốn đầu tư trong nước, ngoài nước và định hướng sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License