chính sách lợi mình hại người

beggar-thy-neighbor


Chính sách lợi mình hại người (chính sách "làm nghèo hàng xóm") là một chính sách ngoại thương liên quan đến việc phá giá cạnh tranh và gia tăng các rào cản bảo hộ thương mại mà một nước thực hiện nhằm thu lợi trước tổn thất của các đối tác thương mại.

An international trade policy of competitive devaluations and increased protective barriers that one country institutes to Gain at the expense of its Trading partners.

(Nguồn: FETP Economics Glossary)Xem thêm


Người gửi: [*user sanguyen]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License