Chính sách tác động đến phát triển Nông nghiệp - Nông thôn

Chính sách sử dụng đất nông nghiệp

a. Vai trò của chính sách ruộng đất

 • Là chính sách có liên quan đến quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai
 • Ý nghĩa của việc xác định quyền sở hữu và sử dụng đất đai: góp phần tăng cường động cơ đầu tư góp phần tăng khả năng tiếp cận với tìn dụng, góp phần giảm tình trạng bất bình đẳng về tài sản, của cải giữa các nhóm dân cư

b. Chính sách ruộng đất

Cải cách ruộng đất: được coi là điều kiện cần thiết đầu tiên để phát triển NN ở các nước đang phát triển

 • Nội dụng: việc chia lại ruộng đất từ tay địa chủ cho người dân (tá điền)
 • Hính thức thực hiện:
 • Trưng thu hoặc là trưng mua ruộng đất
 • Chuyển nhượng đất hoặc là phân chia lại đất đai

Chính sách liên quan đến việc xác lập quyền sử hữu và quyền sử dụng

 • Ý nghĩa: việc xác lập quyền sở hữu và sử dụng là cơ sở hình thành phương thức tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm của NN
 • Mục tiêu:
 • Để sử dụng hiệu quả đất đai
 • Phát huy tối đa sức sản xuất trong nông nghiệp

c. Các hình thức tổ chức sản xuất NN

Hộ gia đình và các trang trại nhỏ

 • Đặc điểm:

Gia đình là người sở hữu đất đai với quy mô nhỏ, lao động chủ yếu là của gia đình
Người lao động có trách nhiệm cao, quyền lợi rõ ràng, gắn với hiệu quả sản xuất

 • Ưu điểm:Hiệu quả sử dụng đất cao, tăng vụ và áp dụng những biện pháp chăm sóc đất

Hạn chế: khó áp dụng kỹ thuật mới vì quy mô nhỏ, đất đai manh mún không tập trung và đặc biệt là sử dụng máy móc

HTX trong nông nghiệp

 • Đặc điểm: thuộc sở hữu Nhà nước, quyền sử dụng là tập thể. Tổ chức lao động theo tô, đội; phân phối thu nhập dựa vào kết quả của tập thể
 • Ưu điểm: phân phối thu nhập công bằng theo lao động có khả năng áp dụng máy móc.
 • Hạn chế: trách nhiệm sử dụng đất đai không rõ ràng do đó hiệu quả sản xuất của HTX thấp

Hình thức tổ chức trang trại lớn

 • Đặc điểm:

Đất đai thuộc quyền sở hữu của điền chủ hoặc Nhà nước
Người sở hữu là người không trực tiếp tham gia vào sản xuất mà họ chỉ là những người quản lý

 • Ưu điểm: Thực hiện chuyên môn hóa cao, khả năng áp dụng cơ khí hóa và cơ giới hóa và sản xuất cao
 • Hạn chế: Để sử dụng hiệu quả đất đai thì phải có phương thức quản lý khoa học và phải có người quản lý có năng lực

Chính sách hỗ trợ giá đầu vào


Chính sách hỗ trợ giá đầu ra (nông sản)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License