Chính sách tài chính

Financial Policy


Chính sách tài chính là một bộ phận của chính sách kinh tế của Nhà nước, nó sử dụng tổng thể các công cụ của hệ thống tài chính để nhằm khai thác, động viên và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động phát triển KT-XH


NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

chinhsachtaichinh.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License