Chính sách tài chính đối ngoại

Thông qua chính sách này, Nhà nước định hướng việc mở rộng các quan hệ tài chính với nước ngoài, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này để phát triển kinh tế và cải thiện các điệu kiện xã hội

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License