Chính sách tài khóa

Chính sách tài khóa là những định hướng cơ bản của Nhà nước về mức huy động nguồn tài chính và chi tiêu của ngân sách trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm)

Chính sách tài khóa bao gồm hai nội dung cơ bản là chính sách thuếchính sách chi tiêu ngân sách

Những thay đổi về mức độ và thành phần của thuế và chi tiêu của chính phủ có thể ảnh hưởng đến các biến số sau trong nền kinh tế:
• Tổng cầu và mức độ hoạt động kinh tế
• Kiểu phân bổ nguồn lực
• Phân phối thu nhập


Trong hệ thống tài chính quốc giam ngân sách Nhà nước có vị trí quan trọng đặc biệt, hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước phụ thuộc vào khả năng và hiệu quả hoạt động của ngân sách. Do đó chính sách tài khóa nhằm hướng vào việc huy động vốn cho ngân sách Nhà nước một cách vững chắc, ổn định nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License