Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là bộ phận rất quan trọng của chính sách tài chính quốc gia. Trong chính sách này Nhà nước cần hướng vào sử dụng các công cụ trực tiếp và gián tiếp tác động vào thị trường tiền tệ, qua đó tác động vào các hoạt động kinh tế.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License