Địa tô chênh lệch

Địa tô chênh lệch là phần chi phí tăng thêm so với địa tô tuyệt đối mà người khai thác tài nguyên trả cho chủ sở hữu tài nguyên xuất phát từ tính không đồng nhất về trữ lượng, chất lượng và điều kiện khai thác. Địa tô chênh lệch gắn với điều kiều kiện tự nhiên thuận lợi bị độc chiếm. Do vậy nó thuộc về chủ sở hữu tài nguyên. Trong đầu tư, để nhận được quyền khai thác ở những khu vực có trữ lượng tài nguyên nhiều hơn, chất lượng tốt hơn và điều kiện khai thác thuận lợi hơn, những người đấu thầu quyền khai thác sẵn sàng trả mức phí cao hơn.


Xuất phát điểm: Tính chất không đồng đều của tài nguyên (trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác)


Địa tô chênh lệch I

Địa tô chênh lệch I là địa tô thu được trên cơ sở điều kiện tự nhiên thuận lợi của tài nguyên


Địa tô chênh lệch II

Địa tô chênh lệch II là địa tô do thâm canh mà có

diatochenhlech-TNTN.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License