Địa tô độc quyền

Địa tô độc quyền là số thu thặng dư mà các công ty khai thác tài nguyên có được do tạo được sự độc quyền trong khai thác. Từ đó xác lập giá cả độc quyền cho tiêu thụ


Xuất phát điểm: xác lập độc quyền khai thác tài nguyên

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License