Địa tô tuyệt đối

Địa tô tuyệt đối là khoản chi phí mà người khai thác tài nguyên phải trả cho chủ sở hữu tài nguyên xuất phát từ tính chất quý hiếm của nguồn tài nguyên. Địa tô tuyệt đối phát sinh nhờ tính chất quý hiếm mà có được khoản thu nhập từ lượng cung cố định của tài nguyên


Xuất phát điểm: tính chất quý và hiếm của tài nguyên

diatotuyetdoi-TNTN.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License