Đổi mới công nghệ

Theo OECD:

Đổi mới công nghệ là việc thực hiện được sản phẩm và quy trình mới về mặt công nghệ hay đạt được tiến bộ đáng kể về mặt công nghệ đối với sản phẩm hoặc quy trình


NỘI DUNG CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Đổi mới sản phẩm

Đổi mới quy trình sản phẩm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License