Đổi mới công nghệ tiết kiệm vốn hoặc lao động

Đổi mới công nghệ có thể làm tăng năng lực vốn hoặc lao động. Đổi mới công nghệ làm tăng lao động xảy ra khi chất lượng hay kỹ năng của lực lượng lao động được nâng cao. Tương tự, đổi mới công nghệ tăng vốn dẫn đến việc sử dụng có hiệu quả hơn các loại tư liệu sản xuất hiện có.

Những nghiên cứu kinh tế lượng ở các nước đang phát triển cho thấy rằng sự gia tăng năng suất của mỗi công nhân trên một đơn vị vốn là nguồn tăng trưởng quan trọng hơn so với việc tăng thêm vốn trên một công nhân. Sự tăng năng suất này lại là kết quả của những tiến bộ về kiến thức, giáo dục và đào tạo nhiều hơn so với việc học hỏi qua kinh nghiệm, hay cải tiến tổ chức, hiệu quả kinh tế theo quy mô. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển cho ta những bằng chứng về sự tăng trưởng kinh tế hơn là năng suất của mỗi công nhân trên một đơn vị vốn.


Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License