Đổi mới công nghệ tiết kiệm vốn hoặc lao động

Đổi mới công nghệ có tính tiết kiệm lao động hoặc tiết kiệm vốn nghĩa là có thể đạt được mức sản lượng cao hơn với vẫn cùng với số lượng đầu vào về lao động hoặc vốn.

Thế kỷ của chúng ta đang sống là thế kỷ có nhiều đổi mới nhanh chóng về công nghệ tiết kiệm lao động. Đổi mới công nghệ có tính tiết kiệm vốn là hiện tượng khó khăn hơn, vì phần lớn các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thường được thực hiện ở các nước phát triển, nơi có khẩu hiệu là "tiết kiệm lao động" chứ không phải tiết kiệm vốn. Nhưng ở những nước đang phát triển có dư thừa lao động (khan hiếm vốn) thì đổi mới công nghệ có tính chất tiết kiệm vốn là điều hết sức cần thiết. Đổi mới như vậy sẽ đem lại những phương pháp sản xuất cần thiết lao động và hạ thấp chi phí sản xuất. Việc mở rộng ở các nước đang phát triển những quy trình sản xuất có chi phí thấp, hiệu quả và cần nhiều lao động (tiết kiệm vốn) là một trong những yếu tố cơ bản nhất trong chiến lược phát triển theo hướng sử dụng hết nguồn lao động về lâu dài.


Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License