Đổi mới công nghệ trung hòa

Đổi mới công nghệ trung hòa gắn với việc đạt được mức sản lượng vao hơn vẫn cùng với số lượng và những tổ hợp giữ nguyên các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Những sáng kiến đơn giản như thay vì trước đây một cá nhân cố gắng sản xuất ra trọn vẹn một sản phẩm thì nay người ta thực hiện việc chuyển hóa, một người chỉ thực hiện một công đoạn nào đó, những công đoạn còn lại sẽ do những người khác đảm nhiệm. Việc chuyên môn hóa như vậy thường tạo ra mức sản phẩm cao hơn và số lượng tiêu dùng lớn hơn. Một sự thay đổi công nghệ trung hòa sẽ làm dịch chuyển đường khả năng sản xuất ra phía ngoài theo kiểu tịnh tiến đều.


Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License