Điều hành quốc gia

Governance


Điều hành quốc gia được hiểu là cách sử dụng quyền lực để quản lý các nguồn lực kinh tế xã hội của một quốc gia cho sự phát triển.

Theo cách hiểu đó, điều hành quốc gia không chỉ đơn thuần là công tác quản lý Nhà nước của Chính phủ mà còn bao hàm sự đóng góp của khu vực tư nhân và các tổ chức đoàn thể xã hội cũng như quần chúng (mà ngồn ngữ hiện hay gọi là xã hội dân sự). Một cơ chế điều hành quốc gia hiệu quả phải đáp ứng được bốn yêu cầu:XEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License