Điều kiện dự thi tốt nghiệp và tốt nghiệp bằng hình thức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

I.ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

1. Không có học phần nào bị điểm dưới 5, điểm chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải đạt từ 5.0 trở lên ( Sau khi đã được nhà trường thanh tra chuyên đề tốt nghiệp).

2. Phải có đủ các chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất.

3. Cho đến thời kì xét tốt nghiệp sinh viên không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của nhà trường.


II.Điều kiện thi tốt nghiệp bằng hình thức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Ngoài các điều kiện (1;2;3;4) ở phần điều kiện thi tốt nghiệp, sinh viên thi tốt nghiệp bằng hình thức bảo vệ khóa luận còn phải có thêm các điều kiện sau đây:

a) Điểm TBC học tập toàn khóa học ( bao gồm cả điểm chuyên đề thực tập tốt nghiệp và điểm các học phần tình theo lần thi thứ nhất) đạt từ 6.5 điểm trở lên.

b) Điểm trung bình chung của các học phần tổ hợp thành các môn thi tốt nghiệp tình theo điểm thi lần đấu đạt từ 7.0 trở lên.

c) Số học phần thi lại toàn khóa học không quá 2 học phần(trong đo không có học phần tổ hợp thành các môn thi tốt nghiệp).

d) Điểm chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải đạt từ 8.5 trở lên.

e) Phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License