Grammar
Forum » Enlish zone / Grammar
Number of threads: 8
Number of posts: 11
rss icon RSS: New threads | New posts
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
Sticky: Verb Tenses
Present continous, Present simple, Past simple, Past continous, Present perfect, …
by: econo-ODecono-OD
31 Dec 2008 09:08
3 by hanguyen-asghanguyen-asg
27 Feb 2009 02:33 Jump!
by: econo-ODecono-OD
23 Jul 2012 03:16
1  
by: econo-ODecono-OD
17 Jul 2012 03:23
1  
Would you mind...; both...and; not only...but...
by: econo-ODecono-OD
17 Jul 2012 02:47
2 by econo-ODecono-OD
17 Jul 2012 03:02 Jump!
Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây: Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier
by: econo-ODecono-OD
10 Jul 2012 09:43
1  
Start thường mang đến một cảm giác nhanh, mạnh và bất ngờ, như là một hành động xảy ra vào một thời điểm. Còn Begin thường mang đến cảm giác từ từ hơn, chậm rãi hơn và nói về một quá trình...
by: econo-ODecono-OD
07 Apr 2011 07:36
1  
by: econo-ODecono-OD
31 Dec 2008 09:54
1  
by: econo-ODecono-OD
31 Dec 2008 09:50
1  
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License