Tổng quan về CTCC và quản lý CTCC
Forum » Kinh tế & Tài chính công / Tổng quan về CTCC và quản lý CTCC
Number of threads: 6
Number of posts: 6
rss icon RSS: New threads | New posts
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
Vai trò của chi tiêu công cộng và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng chi tiêu công cộng
by: hanguyen-asghanguyen-asg
28 Mar 2009 07:17
1  
Mục tiêu của quản lý chi tiêu công cộng? Tiêu chuẩn của quản lý chi tiêu công cộng hiện đại?
by: hanguyen-asghanguyen-asg
28 Mar 2009 07:15
1  
Ngân sách và quy trình ngân sách? Phướng hướng đổi mới quản lý chi tiêu công cộng trong tương lai là gì?
by: hanguyen-asghanguyen-asg
28 Mar 2009 07:14
1  
Khuôn khổ chi tiêu trung hạn là gì? Ưu điểm của phương pháp lập nhân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn so với các phương pháp truyền thống
by: hanguyen-asghanguyen-asg
28 Mar 2009 06:52
1  
Quy trình thực hiện lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn? Các điều kiện tiền đề để thực hiện thành công quy trình này tại Việt Nam
by: hanguyen-asghanguyen-asg
28 Mar 2009 06:50
1  
Chi tiêu công cộng là gì ? Sự khác nhau giữa chi tiêu công cộng hiểu theo nghĩa rộng và hiểu theo nghĩa hẹp
by: hanguyen-asghanguyen-asg
28 Mar 2009 06:48
1  
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License