Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và sự dân chủ của xã hội Hoa Kỳ
Forum » Kinh tế phát triển so sánh / Thảo luận kinh tế phát triển so sánh » Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và sự dân chủ của xã hội Hoa Kỳ
Started by: econo-ODecono-OD
Date: 17 Dec 2008 16:10
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Tại Hoa Kỳ có phải nguyên nhân của phân phối bất bình đẳng phúc lợi xã hội là sự dân chủ tồn tại trong xã hội?
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License