Quy trình lập nhân sách theo MTEF
Started by: hanguyen-asghanguyen-asg
Date: 28 Mar 2009 06:50
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Quy trình thực hiện lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn? Các điều kiện tiền đề để thực hiện thành công quy trình này tại Việt Nam
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License