Recent Forum Posts
From categories:
page 1123...next »

Về thời gian:

 • Chúng ta sử dụng "IN" khi nói về tháng, năm và các quãng thời gian. Ví dụ:

IN March
IN 1997
IN the twenties (trong những năm 20)
IN the 21st century
IN the morning/afternoon/evening

 • Chúng ta cũng sử dụng "IN" khi nói đến các quãng thời gian trong tương lai

VD:in 5 minutes; in a few days; in 2 years; in a couple of months…

 • "AT" chỉ được sử dụng với một mốc thời gian rõ ràng nào đó:

AT 10 p.m.
AT half past six
AT 5 o’clock
AT noon/night

 • "ON" được sử dụng khi đề cập đến những ngày cụ thể trên lịch:

ON March 5th
ON Christmas

Lưu ý rằng in the morning/afternoon/evening nhưng at night/noon và cần phân biệt sự khác nhau giữa in time và on time.

Về địa điểm:

 • Chúng ta sử dụng "in" với những khoảng không gian như:

In a park

a garden

a room

space (trong vũ trụ)

với các thành phố và các quốc gia;

và với các dạng của nước như:

In the sea

the ocean

the river

the pool

hay với các hàng, đường thẳng như:

In a line

a row

a queue

At thì được sử dụng khi đề cập đến các địa điểm:

At the cinema

the bus stop

the end of the street

và các vị trí trên một trang giấy:

At the top/bottom of the page

vị trí trong một nhóm người:

At the back of the class

the front of the class

On được sử dụng với các bề mặt:

On the ceiling/the wall/the floor

the table

và các hướng:

On the right

your left

và khi nói “mặt trước/sau” của một tờ giấy: On the front/back of a piece of paper/the bill…

Lưu ý:

- Cũng có thể sử dụng at the river/sea… khi muốn đề cập đến river/sea như một địa điểm. Ví dụ như “We met at the river and headed North” (chúng tôi gặp nhau tại bờ sông và tiến về hướng Bắc) hay “Breakfast at the sea” (bữa sáng bên bờ biển)…

- Có thể sử dụng on đối với những hòn đảo nhỏ.

- Chúng ta nói “in the corner of the room”(1) nhưng lại nói “at the corner of the street” (2) vì (1) muốn đề cập đến một vị trí tương đối (góc phòng, giữa phòng…) còn (2) muốn đề cập đến một địa điểm.

- Tương tự chúng ta như trên đối với:

o in the front/back of a car (vị trí)

o at the front/back of buildings (địa điểm)

From = từ >< to = đến
From … to …= từ … đến… (dùng cho thời gian và nơi chốn)
From time to time = đôi khi, thỉnh thoảng

Out of=ra khỏi><into=vào trong
Out of + noun = hết, không còn
Out of town = đi vắng
Out of date=cũ, lạc hậu >< up to date = mới, cập nhật
Out of work = thất nghiệp, mất việc
Out of the question = không thể
Out of order = hỏng, không hoạt động

By:
động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)
động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)
by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)
by + phương tiện giao thông = đi bằng
by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)
by way of= theo đường… = via
by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên
by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện
by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh
by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên >< on purose

In = bên trong
In + month/year
In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)
In the street = dưới lòng đường
In the morning/ afternoon/ evening
In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai
In future = from now on = từ nay trở đi
In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc
In the way = đỗ ngang lối, chắn lối
Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng
In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng
In the mean time = meanwhile = cùng lúc
In the middle of (địa điểm)= ở giữa
In the army/ airforce/ navy
In + the + STT + row = hàng thứ…
In the event that = trong trường hợp mà
In case = để phòng khi, ngộ nhỡ
Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với ai

On = trên bề mặt:
On + thứ trong tuần/ ngày trong tháng
On + a/the + phương tiện giao thông = trên chuyến/ đã lên chuyến…
On + phố = địa chỉ… (như B.E : in + phố)
On the + STT + floor = ở tầng thứ…
On time = vừa đúng giờ (bất chấp điều kiện bên ngoài, nghĩa mạnh hơn in time)
On the corner of = ở góc phố (giữa hai phố)
Chú ý:
In the corner = ở góc trong
At the corner = ở góc ngoài/ tại góc phố
On the sidewalk = pavement = trên vỉa hè
Chú ý:
On the pavement (A.E.)= trên mặt đường nhựa
(Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car)
On the way to: trên đường đến >< on the way back to: trên đường trở về
On the right/left
On T.V./ on the radio
On the phone/ telephone = gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại
On the phone = nhà có mắc điện thoại (Are you on the phone?)
On the whole= nói chung, về đại thể
On the other hand = tuy nhiên= however
Chú ý:
On the one hand = một mặt thì
on the other hand = mặt khác thì
(On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension)
on sale = for sale = có bán, để bán
on sale (A.E.)= bán hạ giá = at a discount (B.E)
on foot = đi bộ

At = ở tại
At + số nhà
At + thời gian cụ thể
At home/ school/ work
At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late))
At least = chí ít, tối thiểu >< at most = tối đa
At once =ngay lập tức
At present/ the moment = now
Chú ý: 2 thành ngữ trên tương đương với presently nhưng presently se khác nhau về nghĩa nếu nó đứng ở các vị trí khác nhau trong câu:
Sentence + presently (= soon): ngay tức thì ( She will be here presently/soon)
Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau đó (Presently, I heard her leave the room)
S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D. degree)
At times = đôi khi, thỉnh thoảng
At first = thoạt đầu >< at last = cuối cùng
At the beginning of / at the end of… = ở đầu/ ở cuối (dùng cho thời gian và địa điểm).
At + tên các ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving…
Nhưng on + tên các ngày lễ + day = on Christmas day …
Trong dạng informal E., on trước các thứ trong tuần đôi khi bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun. morning.
At/in/on thường được không dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian khi có mặt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all
At + địa điểm : at the center of the building
At + những địa điểm lớn (khi xem nó như một nơi trung chuyển hoặc gặp gỡ): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta.
At + tên các toà nhà lớn (khi xem như 1 hành động sẽ xảy ra ở đó chứ không đề cập đến toà nhà) : There is a good movie at the Center Theater.
At + tên riêng các tổ chức: She works at Legal & General Insurence.
At + tên riêng nơi các trường sở hoặc khu vực đại học: She is studying at the London school of Economics.
At + tên các hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture…

Một số các thành ngữ dùng với giới từ
On the beach: trên bờ biển
Along the beach: dọc theo bờ biển
In place of = Instead of: thay cho, thay vì.
For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly.
In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là.
off and on: dai dẳng, tái hồi
all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên
for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi.

Nguồn: http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?9962-C%C3%A1ch-d%C3%B9ng-gi%E1%BB%9Bi-t%E1%BB%AB-trong-ti%E1%BA%BFng-anh

MUST - HAVE TO - HAVE GOT TO

structer example meaning
Must/Have to + V-inf (a) All applicants must (have to) take an entrance exam "must" and "have to" both express necessity. In example: It is necessary for every applicant to take an entrance exam. There is no other choice. The exam is required

example 2:
(c) I'm looking for Sue. I have to talk to her about our lunch date tomorrow. I can't meet her for lunch because I have to go to a business meeting at 1:00
(d) Where's Sue? I must talk to her right away. I have an urgent message for her.

In everyday statements of necesity, "have to" is used more commonly than "must". "Must" is usually tronger than "have to" and can indicate urgency or stress saying, "I need to do this and I nedd to do that." In (d): The speaker is strongly saying, "This is very important!"

WOULD YOU MIND

* Asking permission

eg: Would you mind if I closed the window?
(The meaning: May I close the window? It is all right if I close the window? Will it cause you any trouble or discomfort if I close the window?)

Would you mind if I is followed by the simple past.
Sometimes in informal spoken English, the simple presend is used: Would you mind if I close the window?

Would you mind if I + Past simple

* Asking someone else to do something

eg: Would you mind closing the window?
(The meaning: I don't want to cause you any trouble, but would you please close the window? Would that cause you any inconvenience?)

Would you mind is followed by -ing (a gerund)

Would you mind + V-ing

Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây:

Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier

1. Subject (Chủ ngữ)

Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câ và quyết định việc chia động từ.

Chú ý rằng mọi câu tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được nhầm hiểu là người nghe. Ví dụ: "Don't move!" - Đứng im!)

- Milk is delicious. (Một danh từ)
- The new, red car is mine. (một ngữ danh từ)

Đôi khi câu không có chủ ngữ thực sự, trong trường hợp đó, "It" hoặc "There" đóng vai trò chủ ngữ giả.

- It is a nice day today.
- There are a fire in that building.
- T

Cấu trúc câu Tiếng Anh by econo-ODecono-OD, 10 Jul 2012 09:43

(VEF.VN) - Thực ra, ai xuất khẩu nhiều, thu về bao nhiêu ngoại tệ; ai là người bán vàng lớn qua mỗi cơn sốt dù chưa được công bố nhưng đều có thể để lại “dấu vết”. Từ đó, không khó để biết được ai được hưởng lợi nhiều nhất và có cách khống chế kẻ làm giá vàng.

Vàng tăng giá bất hợp lý, vàng bị làm giá, mua bán vàng lúc này là thiệt vì đang bị đầu cơ… hàng loạt chuyên gia và lãnh đạo các DN kinh doanh vàng đều lên tiếng kêu ca. Tất cả đều không rõ ràng. Chỉ có người dân thua thiệt thấy rõ và nền kinh tế phải gánh chịu những hệ quả xấu.

Lãi cả nghìn tỷ

Tổng kết ngày "điên loạn" 9/8 của vàng, ông Vũ Minh Châu - Tổng giá đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu, nhận xét, trong ngày, giá vàng thay đổi đến 42 lần. Giá cao nhất lúc 11h15' khi mua vào 4.550.000 đồng/chỉ - bán ra 4.620.000 đồng/ chỉ. Chênh lệch giữa giá mua - giá bán là 70.000 đồng/chỉ, tương đương 1,51% doanh thu. Giá vàng thấp nhất lúc 8h30' sáng khi mua vào 4.415.000 đồng/chỉ - bán ra 4.505.000 đồng/chỉ. Chênh lệch giữa giá mua - giá bán là 90.000 đồng/chỉ, tương đương 1,99% doanh thu.

Trong khi đó, vào lúc 9h sáng, giá vàng thế giới ở mức 1.725 USD/ounce, tương đương 4.332.000 đồng/chỉ, còn giá vàng trong nước bán ra 4.530.000 đồng/chỉ. Chênh lệch giá giữa Việt Nam và thế giới là 198.000 đồng/chỉ.

Vào lúc 2h chiều, giá vàng thế giới ở vào mức 1.742 USD/ounce (tương đương 4.365.000 đồng/chỉ), còn vàng trong nước bán ra 4.570.000 đồng/chỉ, chênh giá so với thế giới 205.000 đồng/chỉ.

Trong khi đó, đến sáng 10/8, khi giá vàng vượt lên 1.750 USD/ounce thì giá trong nước vẫn lao dốc xuống 4.570.000 đồng/chỉ, mất gần 200.000 đồng so với ngày hôm qua.

Vào lúc này, người ta không còn thấy cảnh chen mua nữa, thay vào đó lại là cảnh rồng rắn xếp hàng lo lắng bán ra. Đã rõ chuyện vàng bị làm giá, và người dân lỗ nặng trong cơn điên loạn giá vàng ngày 9/8.

Người dân chen chúc mua vàng và mua cả sự lo lắng, bất an vì thua lỗ ngày 9/8 (ảnh SGTT)
Theo ông Châu, sáng 9/8, số mua vào chiếm tới 93,2% lượng khách giao dịch, người bán ra chỉ chiếm gần 7% song bán số lượng rất ít. Tỷ lệ mua vào lớn gấp nhiều lần so với bán ra cũng đã được xác nhận tại tất cả các DN lớn trên thị trường vàng.

Theo những con số nắm được, tại những DN tư nhân hạng vừa ở Hà Nội, số lượng giao dịch trong ngày cũng lên đến cả ngàn lượng. Trong khi đó, ở những DN lớn hơn, như vị giám đốc một DN kinh doanh vàng gọi là "tập đoàn", thì con số 3.000-5.000, thậm chí cả chục ngàn lượng là điều bình thường. Và như thế, nhân lên đã có hàng nghìn tỷ đồng được huy động cho vàng trong ngày 9/8. Tất nhiên, lợi nhuận rơi vào tay các DN kinh doanh vàng.

Một tay kinh doanh vàng lâu năm ở Hà Nội nhận xét, kiểu gì các DN cũng "ăn" chênh lệch - nếu không nói là "ăn" đạm - trong việc mua đi bán lại vàng ngày 9/8 lịch sử. Tuy nhiên, đến ngày 10/8, giá vàng rớt xuống, dân đổ xô đi bán và cầm chắc lỗ mỗi lượng hai triệu, tiền đó lại nằm yên trong két của DN kinh doanh.

Vì thế, nhà đầu tư kết luận "xanh rờn": chứng khoán chả là gì so với vàng". Vàng lên cũng ăn mà vàng xuống lại càng ăn, mà lại không bị ai kiểm soát, không phải công bố, cáo bạch gì… Chuyện như thế đã trở nên quá thường trên thị trường vàng. Năm 2009, giá trong nước lúc đó bất thường leo lên 38,5 triệu đồng/lượng rồi lùi về 37 triệu đồng/lượng chỉ sau vài phút. Có người còn chưa cầm được vàng đã mất tiền, hàng ngàn tỷ chảy về két các DN chỉ qua thông qua tờ giấy hẹn mua - bán. DN càng lớn càng ăn tiền to.

Yếu tố nào khiến vàng liên tục phá đỉnh?

Việc đầu cơ, làm giá thì đã rõ và không phải là chuyện mới trên thị trường vàng. Tuy nhiên, một nhân tố mới được nhiều người xác định, đó là lượng vàng gom đi xuất khẩu nhưng bị ngăn lại vì chính sách thuế mới. Điều đó khiến dân xuất khẩu quay lại làm giá để xả hàng, và đẩy cơn sốt vàng cuốn theo nhiều ẩn họa cho người mua.

Trước thời điểm vàng lên đỉnh 46 triệu, giám đốc một DN tư nhân chuyên nhập khẩu và chế tác vàng miếng trong nước bức xúc cho biết, sốt vàng thì năm nào cũng diễn ra. Khi giá thế giới tăng, vàng trong nước tăng, dân đi mua nhiều tạo ra khan hiếm cục bộ, người kinh doanh lợi dụng đẩy giá để kiếm lãi. Lúc đó, người nào nhiều vàng thì nắm giữ thị trường và điều tiết giá, thậm chí, tạo ra một giá vàng rất cao trong một thời điểm để kiếm lãi. Đó là chuyện thường.

Nhưng với nhân tố gom hàng xuất khẩu, kéo dài liên tục gần đây, rất nhiều DN và các tập đoàn kinh doanh lớn nhận thấy xu hướng tăng giá thế giới và nguồn lợi từ việc dễ dãi trong xuất khẩu vàng nên đã mạnh tay gom vàng xuất đi.

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là giá thế giới càng tăng, họ càng nâng giá mua để tăng cường thu gom.

Thực tế cho thấy, mỗi khi giá thế giới tăng, để gom lượng vàng sẵn có trong nước hoặc được nhập về từ trước với giá rẻ, các DN xuất khẩu tung tiền ra thu gom khiến vàng vật chất trở nên khan hiếm, giá tăng đột biến. Theo đó, nhiều nhà đầu tư và DN vừa bán xong lại phải đổ tiền mua vào cao hơn mức giá mình đã bán. Vàng bị đẩy cao hơn giá trị thực. Tuy nhiên khi giá vàng giảm, họ cũng làm tương tự vậy, vội vã xả hàng nhằm chốt lời, khiến các DN cũng phải đua bán theo.

Điều nay, đã dẫn tới một hiện tượng là giá mua và giá bán thu hẹp chưa từng thấy. Trước đây, có thời điểm mua vào bán ra cách nhau vài trăm ngàn đồng/chỉ, nhưng nay thì chỉ còn vài chục ngàn đồng. Đây là một tỷ lệ nhỏ, và nếu chỉ kinh doanh thuần túy, chế tác và mua bán trong nước là không có lãi. Chỉ người gom hàng xuất khẩu mới dám làm như thế.

Chen chúc mua vàng dẫn tới tắc đường trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) và xếp hàng mua vàng (Ảnh Phạm Hải)
Theo vị giám đốc DN này, các đơn vị kinh doanh vàng đã thầm quy ước với nhau, khoảng cách tối thiểu để có lợi trong kinh doanh vàng miếng là 2%. Nhưng gần đây, con số này có khi chỉ dưới 1% và có thời điểm chỉ còn 0,2%. Như thế, không đủ để nuôi hệ thống chứ nói gì có lời.

Trong tình huống này, chỉ có DN lớn gom hàng chờ giá cao để xuất khẩu mới có lợi, DN nhỏ buôn bán trong nước gặp khó, còn người dân thì thua lỗ như đã thấy.

Tuy nhiên, theo nhiều DN, có khi đã gom vàng vào với số lượng lớn mà lại không xuất đi được. Việc Bộ Tài chính nâng mức thuế từ 0% lên 10% cho vàng nữ trang có hàm lượng vàng trên 90% - hiệu lực từ 6/8/2011 - cũng là nguyên nhân khiến nhiều DN có thể bị ứ hàng đã gom cho xuất khẩu. Chính các DN này phải tìm mọi cách để đẩy giá, tạo khan hiếm hòng bán được vàng ra với giá cao hơn để chống lỗ, tạo nên cơn sốt về nguồn cung trong nước nhằm xả hàng, gây nên sự hỗn loạn những ngày qua.

Nhưng, một số tay đầu cơ cho rằng, lực lượng làm giá này có thể đã gặp may. Sau khi làm giá thành công ở ngày thứ nhất, ngày thứ hai, giá thế giới lại đột biến tăng cao nên họ càng được thể tăng giá lên, tung các thông tin gây tâm lý và tạo khan hiếm để tiếp tục kiếm lãi. Và nhờ đó, không xuất khẩu được họ cũng kiếm đậm. Lợi ích lớn nhất thuộc về một nhóm người chuyên thu gom và làm giá.

Giấu mặt

Cho đến tối 9/8, hầu hết các DN, lãnh đạo các DN kinh doanh vàng bạc, các ngân hàng có kinh doanh vàng đều xuất hiện và cho rằng, vàng đã bị làm giá và cần thận trọng nếu không sẽ bị thiệt hai khi giá giảm nhanh. Tuy nhiên, tất cả đều không chỉ ra được ai là người làm giá?/

Trao đổi vấn đề này với một chuyên gia tư vấn vàng, ông cho hay, đến nay, nhập khẩu vàng phải có giấy phép nhưng xuất khẩu thì khá dễ. Song, nói như thế không phải ai cũng có thể xuất khẩu và tất nhiên cũng không phải ai cũng là người có thể làm giá. Chuyện thị trường vàng bị thao túng là điều không phải bây giờ mới có. Tất cả những người trong giới đều biết, chỉ có các DN lớn, có sức mạnh tài chính, có khả năng chi phối thị trường vàng (thậm chí có thể nắm bắt được những chính sách điều hành mới) mới có thể làm giá.

Và tất nhiên, những đối tượng đó đều có thể điểm mặt đặt tên trên thi trường vàng một cách dễ dàng.

Ông còn tiết lộ, lúc bình thường, giám đốc một tập đoàn kinh doanh vàng bạc còn tự PR (làm truyền thông) cho DN và bản thân mình bằng việc họ phải "giỏi giang", nhanh nhạy và vất vả thế nào để đưa ra giá vàng chuẩn cho thị trường mỗi sáng. Qua cơn sốt này, giá của DN đó cũng là rất đáng được mọi người tham chiếu và tất nhiên nó cũng "đi đầu" trong việc tăng cao và chênh lệch lớn so với giá thế giới.

Nhưng lạ thay, qua cơn "điên loạn" 9/8, chính đại diện DN này cũng kêu ca thị trường bị làm giá, DN phải cuốn theo rất khó khăn trong đợt này. Vậy, đâu là sự thật?

Hoặc như, một DN khác vốn là một tên tuổi lớn, luôn khẳng định mình chiếm đa số thị phần trên thị trường vàng miếng; rồi có DN có tiếng ở miền Bắc là thành viên của cả một tập đoàn tài chính… luôn được xem là một thế lực của thị trường vàng… cho rằng giá của họ là chuẩn để thị trường tham chiếu và định giá. Nhưng khi sốt, chính họ cũng là nơi điều chỉnh giá mạnh nhất và thị trường cứ theo đó là lên và xuống. Nhưng rồi chính họ lại tỏ ra bất lực và kêu ca thị trường bị làm giá. Vậy, đâu là sự thật?

Câu hỏi lúc này là: Có một lực lượng nào làm đủ sức vượt qua những DN kinh doanh vàng lớn nhất cả nước, thậm chí cả những ngân hàng dày dạn kinh nghiệm về vàng để lũng đoạn thị trường? Và nếu có, thì chính những nhà kinh doanh này hẳn phải biết và có cách để cùng đối phó, nếu không muốn nói là họ bất lực trước thị trường.

Thực ra, ai xuất khẩu nhiều, thu về bao nhiêu ngoại tệ; ai là người bán vàng lớn qua mỗi cơn sốt dù chưa được công bố nhưng đều có thể để lại "dấu vết". Từ đó, không khó để biết được ai được hưởng lợi nhiều nhất và có cách khống chế kẻ làm giá vàng.

(Nguồn: vef.vn 11/8/2011 )

A VISIT TO A FAMOUS CITY

A few months ago my father and I visited Singapore, one of the most famous cities in Asia.

Singapore, a small island, lies at the southern and of West Malaysia. Along and narrow piece of land joins Singapore with Johore Bahru, the southern-most town of West Malaysia. Singapore is now an indepentdent sate.

The city of Singapore is extremely beatiful. It is well known for its centres of bussiness and other activities. There are many palces of interest such as the Tiger Balm Garden, the Botanical Gardens and Raffles Museum. There are also many important centres of learing such as, the University of Singapore, Science Centre, the Nanyang University anf the Poly-technic. Being a famous city, hundreeds of people come every day from various parts of the world to do business or to enjoy the sights of the city. Singapore therefore has large and beautiful airport and its harbours are full of ships.

There are many night schools where people who cannot go to the day schools fore some reason or other can continue their students. And, the goverment of Singapore is still doing its best to make further improvements in the city for the benifit of the people.

During my stay in Singapore, I went out evety day with my father to see the beautiful and interesting places and things in the city. One day we went to the Tiger Balm Garden where I saw several statues of people, animals and other strange creatures beautifully made and kept. The sea near this garden makes this a pleasant place to visit. We spent almost hald of the day at this place.

Another day we visited the museum where I saw hundreds of curious things preserved for scholars and others. It was indeed an education to see all those things. There is so much to learn here that every visit by any person is sure to add to his knowledge.

I also visited some of the harbours and saw the large ships anchored there. The sight of the ships aroused a desire in me to cross the oceans and go round the world. I was indeed deeply impressed by the activities at the harbour.

Then every night, I went round the town and visited some of the parks and other places of interest. The numerous lights and the constant stream of traffic kept the city altive. I visited a few of the cinemas as well. In short, I enjoys every moment of my stay in the famous city of Singapore.


- places of interest: những khu vực trọng điểm
- strange creatures (n): những sinh vật lạ
- curious (a): kỳ lạ
- anchore (v): neo lại
- arouse a desire: gợi lên sự khao khát
- impress (v): gây ấn tượng
- numerous lights: nhiều ánh đèn
- scholar (n): thành phần tri thức
- to be deeply impressed by: cảm kích sâu sắc vì lòng tốt của ai

Re: 136 Best model essays by econo-ODecono-OD, 05 Aug 2011 12:01

CON NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

 • Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi
 • Nguyên lý 2: Chi phí của một thứ là cái mà bạn từ bỏ để có được nó
 • Nguyên lý 3: Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên
 • Nguyên lý 4: Con người phản ứng với các kích thích

CON NGƯỜI TƯƠNG TÁC VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?

 • Nguyên lý 5: Thương mại có thể làm cho mọi người đều được lợi nhuận
 • Nguyên lý 6: Thị trường thường là một phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế
 • Nguyên lý 7: Đôi khi chính phủ có thể cải thiện được kết cục thị trường

NỀN KINH TẾ VỚI TƯ CÁCH MỘT TỔNG THỂ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

 • Nguyên lý 8: Mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nước đó
 • Nguyên lý 9: Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền
 • Nguyên lý 10: Xã hội đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp

LIVING IN A MULTI-RACIAL COMMUNITY

Living a community, where there are people of various races, could be a rewarding and an exciting experience. Such a community is like a small world with man types and races of people it.

Everyone, young or old, enjoys listening to stories about people in other lands. We read books and newspapers to learn about the habits, customs and beliefs of people who do not belong to our race, but when we live in a community composed of many races, we have the opportunity to meet and talk with people of various races. We can learn about their customs and beliefs directly from them. In this way, we have a better understanding of their ways of life. For example, in Singapore and Malaysia which are known as, multiracial countries Malays, Chinese, Indians and others have lived together for several decades. They have learnt a lot about the cultures of one another, more than what they could have learnt by reading books or newspapers. By living together, they have also absorbed many of the habits of one another to their common benefit.

Further, living in a multi-racial community teaches us how to respect the views and beliefs of people of other races. We learn to be tolereant and to undestand and appreciate the peculiarities of those who are not of out race. In this way, we learn to live in peace and harmony with foreigners whose aways of life are different from ours in several respects. We become less suspicious of strangers and foreigners.

The relationship that develops among the people from common understanding in a multi-racial community, makes life in such a comunity very exciting. Any celebration of any race becomes a celebration of all the other races. Thus, these is a lot of fund and excitement during every celebration. In this way, better understanding is promoted among the peoples of the world. Through each of the races of the people in a multical-racial community, we come to know about their respective countries. For example, through the Chinese and the Indians in Malaysia or Singapore we have come to know much about Chian and India. As a result, we have a better understanding of the peoples of China and India as a whole.

It could therefore be said that life in a multi-racial community teaches us many useful lessons in human relations.

New words:
* race (n): chủng tộc, giống người
* belief (n): sự tín ngưỡng
* compose (v): gồm, bao gồm
* multi-racial (a): đa chủng tộc, nhiều chủng tộc
* decade (n): thập niên
* absorb (v): hấp thu
* peculiarity (n): tính chất riêng biệt
* in peace and harmony with: trong hòa thuận và hài hòa với
* Promote (v): nâng cao, phát triển
* As a whole: nói chung, toàn bộ

(.st)


Back to "136 best model essays" MENU

Re: 136 Best model essays by econo-ODecono-OD, 07 Jun 2011 05:52

LIFE IN THE CITY

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken.

Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the days's work begin. The city now throb with activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact bussiness.

Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of the rush, many accidents occur. One who has not been to the city before finds it hard to move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air ia cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and clubs, while other remain indoors to watch television or listion to the radio. Some visit friends andrelatives and some spand their time reading books and magazines. Those are interested in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of ctimes are committed. Thieves and robbers who wait for the coming of night become active, and misfortune descends upon many. For the greed of a few, many are killed, and some live in constant fear. To bring criminals to justice, the officers of the law are always on the move.

Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of the sit for various examinations every year. The facilities and opportunities that the peole in the city have to futher their studies and increase their knowlegde of human affairs are indeed many. As a result, the people of the city are usually better informed than those of the village, where even a newpaper is sometimes difficult to ger.

The city could, therefore, be descried as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

(.st)


Back to "136 best model essays" MENU

Re: 136 Best model essays by econo-ODecono-OD, 06 Jun 2011 05:53
136 Best model essays by econo-ODecono-OD, 06 Jun 2011 05:49

Ở các vùng thôn quê của Trung Quốc, phương Tây, lợn là loài vật đáng yêu và thân thiết với con người (xếp thứ 2 sau loài chó).

Thời Trung Quốc cổ đại, có lợn mẹ trong nhà nghĩa là có khả năng sinh sản và đem lại sự giàu có, bởi vì chúng mang đến nguồn tài chính ổn định và cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Càng nhiều lợn con thì nguồn lực và tài sản càng tăng. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, lợn chỉ mang ý nghĩa cầu mong sự phát triển trong công việc và nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển.

Trong phong thủy, lợn mang lại may mắn cho gia chủ và đại diện cho sự thịnh vượng, giàu có và khả năng sinh sản, thành công trong công việc. Ngoài ra, lợn còn tượng trưng cho sự đầy đủ thức ăn, niềm vui vật chất, sự an toàn trong nhà …

Trong âm dương, lợn thuộc âm tính. Chúng là món quà quý giá cho những đối tác làm ăn hoặc cho người thân trong lễ khai trương cửa hàng. 1 cặp lợn cũng là món quà ý nghĩa cho người bạn đời để tăng khả năng thụ thai và mong có nhiều con.

Để vận dụng lợn phong thủy đạt hiệu quả tối đa nên:
- Đặt lợn ở góc ở cung Tài lộc (Đông Nam) để thu hút vận may về sự giàu sang. Có thể bày trên bàn trong phòng khách, văn phòng, cửa hàng, bày trên bàn thờ, két bạc, bàn làm việc…
- Đặt đôi lợn ở cạnh giường để tăng khả năng thụ thai đối với ai đang mong có em bé.
- Đặt lợn ở bàn làm việc, phòng khách và khu vực dành cho gia đình để thành công hơn trong công việc và đền đáp nỗ lực.
- Với những ông chủ muốn tìm nhân lực tận tụy để phát triển công ty, hãy đặt lợn lên bàn làm việc của họ.
- Đặt con lợn cùng với bình tài lộc và thuyền tài lộc để hỗ trợ nhau tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ cho bạn và gia đình.
- Để mối quan hệ thuận lợi, hãy đặt lợn ở góc Tây Bắc của nhà.

Ngoài ra, người thuộc các tuổi Hợi, Mão, Mùi, sử dụng biểu tượng lợn cũng rất tốt.

(ST: blogphongthuy.com)

Tương truyền, thời vua Minh Thái Tổ khi lập nghiệp gặp lúc ngân khố cạn kiệt, vua rất lo lắng. Trong giấc mơ vàng, vua thấy có con vật đầu lân mình to, chân to lại có sừng trên đầu xuất hiện ở khu vực phía trước cung điện nuốt nhanh những thỏi vàng ròng sáng chói mang vào trong cung vua.

Theo thầy phong thủy tính toán, khu vực xuất hiện con vật ấy là cung tài và đất ấy là đất linh, như vậy, theo đó giấc mơ đã ứng với việc trời đất muốn giúp nhà vua lập nghiệp lớn. Sau đó vua Minh Thái Tổ cho xây một cổng thành to trên trục Bắc Nam, đường dẫn vào Tử Cấm thành, ngay tại cung tài ấy.

Con linh vật ấy có mặt giống con lân đực nhưng lại có râu, mình to, mông to như mông bò, đuôi dài, có chùm lông đuôi rậm. Con vật này không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng, bạc, đặc biệt nó không có hậu môn, do vậy vàng bạc nó ăn vào không bị thoát đi đâu, cho dù no căng bụng.

Sau khi có linh vật ấy, ngân khố nhà Minh ngày càng đầy. Sau đó, vua cho tạc tượng con linh vật trên bằng ngọc phỉ thúy và đặt trên lầu cao của khu “Tài môn”. Từ đấy, nhà Minh ngày càng mở rộng địa giới và trở thành triều đại giàu có.

Khi nhà Mãn Thanh lên ngôi vua, họ vẫn rất tin vào sự mầu nhiệm của con vật linh kia và đặt tên cho nó là con Kỳ Hưu hay cũng gọi là Tỳ Hưu. Nhà Thanh cho tạc nhiều tượng con Tỳ Hưu đặt tại cung vua và hoàng hậu. Các cung công chúa, hoàng tử đều không được đặt con Tỳ Hưu. Các quan càng không được dùng cho nhà mình, bởi quan không được giàu hơn vua.

Thời ấy, ai dùng thứ gì giống vua dùng là phạm thượng. Nhưng với sự linh nghiệm của con vật này khiến các quan lại lén lút tạc tượng con Tỳ Hưu đặt trong phòng kín, ngay cung tài nhà mình để “dẫn tiền vào nhà”.

Muốn tạc tượng phải gọi thợ điêu khắc và thế là thợ điêu khắc cũng tự tạc cho mình một con để trong buồng kín, cầu tài. Cứ thế, các đời sau, con, cháu thợ khắc ngọc cũng biết sự linh nghiệm ấy mà tạc tượng Tỳ Hưu để trong nhà, cầu may.

Tại sao Tỳ Hưu tạc bằng các loại đá quý tự nhiên thì mới linh? Người Trung Quốc quan niệm rằng chữ Vương có một dấu chấm (.) thành chữ Ngọc, nghĩa là ai dùng ngọc là người vương giả, giàu sang. Do vậy phải tạc bằng ngọc quý thì mới linh nghiệm mà ngọc tự nhiên thì mới quý.

Chuyện Tỳ Hưu với Hoà Thân

Thiếu thời nhà Hòa Thân rất nghèo, nghèo đến nỗi không có đủ 10 lượng bạc nộp cho quan để xin nhận lại chức quan nhỏ của cha truyền lại. Nhờ ông Liêm (sau này là cha vợ) cho 10 lạng bạc mà Hòa Thân có cơ hội bước vào quan trường.

Thời vua Càn Long, Hòa Thân là nhân vật “dưới một người trên triệu triệu người” (Trong phim “Tể Tướng lưng gù hoặc Lưu gù (Lưu Dung)” chúng ta đã biết về nhân vật Hòa Thân). Ngân khố nhà vua ngày càng vơi mà nhà Hòa Thân ngày càng giàu với câu nói nổi tiếng “Những gì nhà vua có thì Hoà Thân có, còn những gì Hoà Thân có thì vua chưa chắc đã có”.

Đến khi Hòa Thân bị giết quan quân đã tá hỏa khi thấy tài sản Hòa Thân bị tịch thu nhiều gấp 10 lần ngân khố nhà vua đang có.

Hòa Thân có 2 vật trấn trạch được cất giấu trong hòn giả sơn trước nhà đó là con Tỳ Hưu và chữ Phúc do chính vua Khang Hy viết tặng bà nội, nhân ngày mừng thượng thọ. Khi đập vỡ hòn giả sơn, các quan mới phát hiện trong núi đá ấy có con Tỳ Hưu, mà con Tỳ Hưu của Hòa Thân to hơn Tỳ Hưu của vua.

Ngọc để tạc con Tỳ Hưu của Hoà Thân là NGỌC PHỈ THÚY xanh lý mát rượi, trong khi vua chỉ dám tạc bằng BẠCH NGỌC. Bụng và mông con Tỳ Hưu của Hòa Thân to hơn bụng, mông con Tỳ Hưu của vua và như thế khiến Hòa Thân nhiều vàng bạc hơn vua.

Sau khi tịch thu con Tỳ Hưu, nhà vua không thể tịch thu chữ “Phúc” kia được bởi chữ Phúc đã được gắn chết vào đá hồng ngọc; nếu đập đá ra lấy chữ thì đá sẽ vỡ, như thế thì phúc tan. Mà chữ thì do vua Khang Hy viết nên không ai dám phạm thượng. Thế là đành để “Phúc” lại cho nhà Hòa Thân, có lẽ vì thế nên dù phạm nhiều tội tày đình nhưng Hòa Thân chỉ chết một mình, thay vì phải bị tru di tam tộc.

Và ngày nay sự linh nghiệm của Tỳ Hưu vẫn hiện hữu trong nhân gian, vẫn mang lại nhiều may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh cho người sử dụng theo từng màu sắc của Tỳ Hưu. Đặc biệt là khi sử dụng đúng Tỳ Hưu thỉnh từ Bắc Kinh, được chế tác từ các loại ĐÁ QUÝ TỰ NHIÊN, kể cả Tỳ Hưu được chế tác từ NGỌC PHỈ THÚY quý hiếm (mà chỉ có Vua, Quan ngày xưa mới được sở hữu), đã được thông qua các thủ tục phong thủy cần thiết… Và được ngành chủ quản tại Bắc Kinh cấp phép lưu hành.

Lưu ý: Tỳ Hưu chính gốc từ Bắc Kinh từ thời nhà Minh đến hiện nay chỉ có 1 sừng. Thông tin Tỳ Hưu 1 sừng gọi là Tịch Tà (trừ tà) và 2 sừng gọi là Thiên Lộc (tài lộc) hoàn toàn không chính xác, là thông tin nhiễu. Tỳ Hưu 2 sừng là hình dáng đã được biến đổi qua quá trình điêu khắc và truyền miệng trong dân gian, không có tác dụng phong thủy như đã nói.

(St: www.blogphongthuy.com)

02.gif
Diễn biến CPI các tháng trong hai năm 2009 - 2010

“Muốn nền kinh tế tích cực, chất lượng đời sống người dân được nâng lên thì lạm phát phải thấp hơn tăng trưởng”.

Đây là điều được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đặc biệt nhấn mạnh trong phát biểu kết thúc gần một ngày thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm 18/12.

CPI “vượt xa mọi dự báo”

Tại đây, con số tăng trưởng 6,78% cùng với 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của năm qua đã không làm vơi bớt nỗi lo về hệ lụy của chỉ số CPI, mà theo như Ủy ban Kinh tế là đã “vượt xa mọi dự báo”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng cần phải trả lời câu hỏi của người dân, là “thưa các nghị sỹ, tăng trưởng hàng năm cao, con số đẹp nhưng đời sống người dân không tăng kịp với con số đó”.

Theo ông, tăng trưởng rồi thu ngân sách vượt chỉ là những con số về lượng. “Điều tôi muốn là các đồng chí đánh giá chất của sự thực tăng trưởng, chất của sự thực tăng thu như thế nào. Nếu chỉ nhìn vào con số rất dễ dàng thỏa mãn, nhưng chất của nó thì sao?”.

Ông Thuận cho rằng, nếu không phân tích kỹ điều này thì không thể trả lời câu hỏi của dân được.

Với góc nhìn của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước thì lạm phát tăng cao làm các thành tựu kinh tế giảm đi ý nghĩa thực tế, đối tượng chịu thiệt thòi nhất là người nghèo, người làm công ăn lương.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Quang Bình phản ánh than thở của dân "đi chợ bây giờ cứ như bị móc túi".

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh rằng, khi Quốc hội thông qua chỉ tiêu lạm phát không quá 7% không phải đưa ra những con số cho đẹp mà nghĩ đến ổn định kinh tế vĩ mô và chất lượng cuộc sống của người dân lao động.

Cũng theo Phó chủ tịch, dù tốc độ tăng giá tiêu dùng cao hơn tốc độ tăng trưởng, lạm phát cao như vậy song vẫn có ý kiến cho rằng con số trong báo cáo vẫn còn thấp hơn thực tế.

Ông Kiên phân tích, không riêng Việt Nam chịu tác động của suy giảm kinh tế và giá hàng hóa trên thế giới tăng cao. Nhưng thực tế qua chuyến đi công tác một số nước vừa qua cho thấy, chỉ số giá và lạm phát của họ đều tăng thấp hơn chỉ số tăng trưởng. "Lào, Campuchia, Ấn Độ… đều vậy, tăng trưởng gấp đôi chỉ số lạm phát".

“Cho nên ở đây chúng ta phải phân tích những nguyên nhân để trên cơ sở đó có những giải pháp đảm bảo tốc độ tăng trưởng và lạm phát có tương quan hợp lý hơn”, ông Kiên lưu ý.

“Có sao nói vậy, dân mới tin”

Tập hợp ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính, báo cáo thẩm tra sơ bộ của cả Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách đều thể hiện sự quan ngại sâu sắc về hệ lụy của lạm phát.

Yếu tố không thuận số 1 cho việc thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Quốc hội trong năm nay tại bản báo cáo của Ủy ban Kinh tế vẫn là chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo đó, CPI tháng 1 tăng 1,74% so với tháng 12/2010 là mức tăng cao hơn so với nhiều năm (tháng 1 các năm 2004, 2005, 2006, 2007 tăng 1,1-1,2%, năm 2009 tăng 0,3%, 2010 tăng 1,36%).

Thêm nữa, ngay tại phiên họp buổi sáng, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã đưa ra thông tin lạm phát tháng 2/2011 có thể cao hơn dự kiến.

Phân tích diễn biến phức tạp của CPI, lãi suất và tỷ giá, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự yếu kém nội tại của nền kinh tế.

Đó là mô hình tăng trưởng kinh tế những năm qua dựa nhiều vào việc tăng vốn đầu tư và phát triển chiều rộng, nhưng phân bổ nguồn lực chưa hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp đã tác động xấu đến các cân đối lớn của nền kinh tế như thâm hụt cán cân vãng lai kéo dài, thâm hụt ngân sách lớn, nợ công tăng nhanh, nhập siêu cao, mất cân đối ngoại tệ…

"Đây là những yếu tố mang tính cốt yếu, tác động xấu đến nền kinh tế không chỉ trong ngắn hạn, phản ảnh thực lực của nền kinh tế chưa mạnh, thiếu tính bền vững”, Chủ nhiệm Hà Văn Hiền nhấn mạnh.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban đã đưa ra đề nghị, cần ưu tiên xây dựng lộ trình và khẩn trương thực hiện ngay từ năm 2011 quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế.

Nhóm giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh cũng nằm trong nội dung được Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh.

"Trước hết cần cơ cấu lại đầu tư, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo và tiêu chí chủ yếu để quyết định đầu tư", Chủ nhiệm Hà Văn Hiền nêu quan điểm.

Nằm trong nhóm giải pháp này còn có nội dung cải cách doanh nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, trong đó, cải cách doanh nghiệp nhà nước là trọng tâm. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Cũng lưu ý nhiều giải pháp cho năm tới, song Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh "ổn định thực chất đời sống của tuyệt đại đa số người dân là nhiệm vụ trọng tâm" và "có sao nói vậy, dân mới tin".

(Nguồn: vneconomy.vn - 19/02/2011)

Khởi đầu từ một cửa hàng kinh doanh nhỏ tại vùng Florence (Italy) những năm 20 của thế kỳ trước, ngày nay, Gucci được biết đến là một trong những thương hiệu sang trọng nhất thế giới.

G1.jpg

Năm 1921, Guccio Gucci mở một công ty đồ da và một cửa hàng nhỏ bán các loại vali, túi xách bằng da tại quê hương mình, Florence. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại khách sạn Savoy ở London, ông say mê những sản phẩm tinh xảo, thẩm mỹ cao của những người quý tộc Anh và đã giới thiệu sự tinh tế này tại Italy, thông qua những sản phẩm bằng da có một không hai, được thiết kế và sản xuất nhờ bàn tay lành nghề và sự khéo léo của những người thợ thủ công vùng Tuscan.

G2.jpg

Chỉ trong vòng vài năm, nhãn hiệu sản phẩm của Gucci đã có những thành công lớn, được nhiều khách hàng khó tính để ý. Các sản phẩm của Gucci tung ra thị trường gồm có túi, vali, găng tay, giầy và thắt lưng và dần trở thành những biểu tượng trong ngành thời trang, được đánh giá cao về tính thẩm mỹ và sự sáng tạo.

G3.jpg

Đối mặt với việc thiếu nguyên liệu tiêu chuẩn trong những năm khó khăn dưới thời độc tài phát xít ở Italy, Gucci đã tự trở thành một công ty vừa sáng tạo sản phẩm vừa cung cấp nguyên liệu. Sản phẩm túi xách "Bamboo Bag" được giới thiệu, trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu đầu tiên trong vô số sản phẩm của Gucci. Một sản phẩm được các thành viên Hoàng gia và những người nổi tiếng ưa chuộng. Sản phẩm này vẫn còn được sản xuất cho tới ngày nay.

G4.jpg

Trong suốt những năm 50 của thế kỷ trước, dải băng trên nhãn hiệu của Gucci với ba sọc xanh lá cây - đỏ - xanh lá cây, lấy cảm hứng từ đai yên (ngựa), tiếp tục được ghi nhận là một sự thành công vang dội, được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết thông dụng nhất của sản phẩm. Với các cửa hàng được mở ở Milan rồi New York, Gucci bắt đầu xây dựng hình ảnh toàn cầu của mình, là biểu tượng của một sản phẩm sang trọng và hiện đại. Guccio Gucci qua đời năm 1953 và con trai của ông, Aldo, Vasco, Ugo và Rodolfo đã theo bước cha mình.

G5.jpg

Những năm 60 của thế kỷ trước, Gucci giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới, được coi là bước đột phá vào thời điểm đó. Những sản phẩm này trở thành những thiết kế nổi tiếng còn mãi với thời gian. Đệ nhất phu nhân Mỹ, Jackie Kennedy, khi đó đã sử dụng chiếc túi đeo vai Gucci, sản phẩm ngày nay có tên "Jackie O". Liz Taylor, Peter Sellers và Samuel Beckett dùng "Hobo Bag". Các sản phẩm của Gucci cũng góp mặt trong bộ sưu tập tại Viện nghiên cứu Trang phục thuộc Bảo tàng Nghệ thuật New York. Thời gian này, Gucci tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh ra thế giới với những cửa hàng tiếp theo được mở ở London, Paris, Palm Beach và Beverly Hills (Mỹ). Giữa những năm 60, Gucci bắt đầu sử dụng logo là hai chữ "G" gắn liền nhau nổi tiếng.

G6.jpg

Những năm tiếp theo, Gucci tiếp tục mở rộng ra bên ngoài biên giới Italy, theo đúng mong muốn của Aldo Gucci, người con trai đầu của ông Guccio Gucci, với mục tiêu mới là khu vực châu Á. Các cửa hàng tại Tokyo và Hong Kong ra đời trong khoảng thời gian này. Công ty cũng tăng cường phát triển những sản phẩm mới, thực hiện nhiều nghiên cứu trên những chất liệu mới, lạ và sang trọng, nhưng vẫn tuân theo những tiêu chí từ ngày đầu. Những bộ sưu tập cổ điển được thiết kế lại trong những hình dáng, màu sắc hiện đại. Nhiều sản phẩm mới cũng được giới thiệu.

G7.jpg

Năm 1982, Gucci trở thành công ty đại chúng và quyền lãnh đạo được chuyển qua cho con trai của Rodolfo, Maurizio Gucci, người đang nắm giữ 50% cổ phần của Công ty. Năm 1984, Domenico De Sole sở thành Chủ tịch của Gucci America. Investcorp, một công ty đầu tư có trụ sở tại Bahrain, mua 50% cổ phần còn lại của Aldo Gucci và con cháu ông cuối những năm 80.

G8.jpg

Gucci tiếp tục tạo tiếng tăm trên toàn cầu thông qua việc kết hợp truyền thống và hiện đại vào sản phẩm của mình. Tom Ford trở thành Giám đốc sáng tạo của Gucci năm 1994 và đem nhãn hiệu sang trọng này tiếp cận với những người nổi tiếng, các ngôi sao trong các lĩnh vực. Domenico De Sole được chỉ định làm Giám đốc điều hành năm 1995. Năm 1998, Gucci là "Công ty thành công nhất châu Âu" do Liên đoàn Báo chí Kinh doanh châu Âu bầu chọn, vì những thành công trong kinh doanh, về tầm nhìn chiến lược và hệ thống quản lý, điều hành hiệu quả. Năm 1999, Gucci "kết duyên" với Pinault-Printemps-Redoute và chuyển đổi từ công ty một nhãn hiệu, trở thành Tập đoàn sở hữu với nhiều nhãn hiệu.

G9.jpg

After De Sole và Ford rời khỏi vị trí năm 2004, Mark Lee được chỉ định làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Gucci năm 2005. Ngày nay, Giám đốc sáng tạo của Tập đoàn do Frida Giannini đảm nhiệm. Gucci tiếp tục khai thác hướng tận dụng những nét truyền thống. Gucci luôn được nhắc đến là thương hiệu và sản phẩm cao cấp hàng đầu trong lĩnh vực thời trang.


Nguồn: VNExpress.net (Thứ tư, 22/04/2009)

page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License