Giá tham chiếu
  • Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó;
  • Giá đóng của của ngày hôm trước là giá của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng của (ATC);
  • Nếu trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chia tách (tăng vốn điều lệ, chia cổ tức) thì giá tham chiếu của sẽ được tính theo công thức:

Giá tham chiếu = (SL CP đang lưu hành x Giá hiện tại + SLCP phát hành thêm * Giá phát hành thêm) / Tổng số lượng CP sau khi chia tách

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License