Giáo trình Kinh tế phát triển (NXB.ĐHKTQ - 2006)

Phần I - Tổng quan về tăng trưởng

Phần II - Nguồn lực phát triển

Phần III - Chính sách phát triển

Phần IV - Chính sách phát triển KT-XH của Việt Nam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License