Hội nhập kinh tế

Hội nhập kinh tế là sự kết hợp của một nhóm nước tạo nên một liên minh kinh tế bằng cách dựng lên một bức tường thuế quan và thương mại chung

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License