Hệ thống tài chính quốc gia

Hệ thống tài chính quốc gia là tổng thể các bộ phận hợp thành cơ cấu tài chính của đất nước. Những bộ phận này có sự độc lập với nhau, nhưng có hỗ trợ nhau trong sự vận động tài chính của nền kinh tế

hethongtaichinhquocgia.jpg

Trong quá trình hoạt động kinh tế luôn luôn có hai vòng chu chuyển: vòng chu chuyển hiện vật và vòng chu chuyên giá trị. Về nguyên tắc, sự vận động của hai vòng chu chuyển này luôn phải đảm bảo nhịp nhàng, cân đối với nhau. Vòng chu chuyển hiện vật xoay quanh hai thị trường: thị trường hàng hóa và thị trường các yếu tố. Vòng chu chuyển giá trị xoay quanh các nhân vật chủ yếu của nền kinh tế: các công ty, các hộ gia đình và chính phủ. Qua đó hình thành các quan hệ tìa chính. Những quan hệ này bao giờ cũng gắn với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định. Tùy vào phạm vi và mục đích sử dụng, những quỹ tiền tệ thường tập trung phục vụ cho nhu cầu của cả nước, các quỹ tiền tệ không tập trung phục vụ cho nhu cầu của cả nước, các quỹ tiền tệ không tập trung phục vụ cho nhu cầu của từng đơn vị. Các quỹ tiền tệ này hợp thành tổng thể hệ thống tài chính quốc gia


CÁC BỘ PHẦN CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC GIA

Tài chính nhà nước (NSNN)

Ngân sách Nhà nước là bộ phận tài chính tập trung lớn nhất của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được Quốc hội quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và các nhu cầu khác của xã hội.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ tài chính phục vụ cho quá trình sản xuất – kinh doanh. Thông qua quá trình thu hút và sử dụng vốn của các doanh nghiệp, nguồn tài chính này ngày càng được mở rộng. Trong hệ thống tài chính quốc gia, tài chính doanh nghiệp được coi như những tế bào quan trọng, góp phần tạo sức mạnh cho toàn bộ hệ thống.

Tài chính hộ gia đình

Tài chính hộ gia đình là quan hệ tài chính trực tiếp đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần và các nhu cầu xã hội cho các tầng lớp dân cư. Dau khi có được thu nhập từ các nguồn khác nhau, mỗi gia đình thường xuyên phải chi tiêu mua sắm hàng hóa và dịch vụ. Từ đây các nguồn tiền tệ sau khi vào thịt trường sẽ quay trở lại các tổ chức kinh doanh. Bên cạnh đó, các hộ gia đình cũng có nguồn dự trữ tài chính hết sức to lớn, họ có thể đưa vốn của mình vào các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp qua trái phiếu, cổ phiếu…Do đó, mặc dù đây là nguồn tài chính phân bổ rải tác trong hàng triệu tế bào nhỏ nhưng cần tạo mọi điều kiện để huy động.

Tài chính đối ngoại

Tài chính đối ngoại trong xu thế quốc tế hóa về kinh tế hiện nay. Hệ thống tài chính cũng được coi là một hệ thống mở với những quan hệ tài chính đối ngoại phong phú. Những quan hệ này không tập trung vào một loại hình nhất định mà chúng đan xen vào những quan hệ tài chính khác. Tuy nhiên do tính đặc thù của loại quan hệ này nên chúng được thừa nhận như một bộ phận tài chính có tính độc lập tương đối.

Tài chính trung gian

Tài chính trung gian là các tổ chức tài chính đóng vai trò cầu nối, thực hiện việc trung chuyển các nguồn tài chính. Thông qua việc thu hút và sử dụng các nguồn tài chính, các tổ chức tài chính chuyển tải nguồn vốn vào các kênh, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nền kinh tế. Có nhiều loại tổ chức tài chính trung gian: các ngân hàng, thị trường chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty xổ số…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License