Hàng hóa kinh tế

economic goods


Một hàng hoá được coi là một hàng hoá kinh tế (còn được gọi là một hàng hoá khan hiếm) nếu số lượng "cầu" hàng hoá vượt số lượng "cung" tại mức giá bằng zero. Nói cách khác, một hàng hoá là một hàng hoá kinh tế nếu mọi người muốn có nhiều hàng hoá đó hơn số lượng hàng hoá có sẵn nếu nó được cấp miễn phí.


Thể loại: Chưa sắp xếp Cần bổ sung

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License