Hàng hóa miễn phí

free goods


Một hàng hoá được gọi là hàng hoá miễn phí nếu số lượng cung hàng hoá vượt quá số lượng cầu hàng hoá tại mức giá bằng 0. Nói cách khác, một hàng hoá là hàng hoá tự do nếu có nhiều hàng hoá hơn số lượng hàng hoá cần đủ cho mọi người thậm chí tới mức hàng hoá được cung cấp miễn phí. Các nhà kinh tế cho là có tương đối ít nếu không muốn nói là không có hàng hoá miễn phí.


Thể loại: Chưa sắp xếp Cần bổ sung

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License