Hàng sa thải kinh tế

economic bads


Hàng sa thải kinh tế nếu mọi người sẵn sàng trả tiền để tránh gặp phải điều đó. Ví dụ, hàng sa thải kinh tế bao gồm những thứ như rác thải, ô nhiễm, bệnh tật.


Thể loại: Chưa sắp xếp Cần bổ sung

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License