Hiệu ứng ngoại vi

Khi phát minh được ứng dụng và mang lại hiệu ích chung cho toàn xã hội chứ không chỉ riêng gì người phát minh, thì trong trường hợp đó gọi là hiệu ứng ngoại vi


Lợi ích của cá nhân và xã hội không đối lập nhau, còn cơ chế giá có thể đã không khuyến khích được cá nhân nghiên cứu. Xã hội cố gắng loại trừ tác động xấu của cơ chế thị trường bằng hai phương pháp:

  • Thứ nhất, phát minh và cải tiến cần phải được bảo hộ sở hữu trí tuệ, nghĩa là người phát minh phải được độc quyền sở hữu sản phẩm nghiên cứu của mình và do đó có thể ra giá cao hơn để có thể tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và triển khai.
  • Thứ hai, Chính phủ cần phải hỗ trợ cho nghiên cứu cơ bản ở trong các trường đại học, viện nghiên cứu và ở các doanh nghiệp tư nhân
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License