Hệ thống kinh tế

Economic System


Hệ thống kinh tế là tập hợp các cơ chế và thể chế trong việc ra quyết định và thực hiện những quyết định có liên quan đến sản xuất, thu nhập, tiêu dùng trong một khu vực nhất định. Hệ thống kinh tế có nghĩa là tổ chức của nền kinh tế.


CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ THỐNG KINH TẾ

Tổ chức ra quyết định
(Tập trung - Phi tập trung - Hỗn hợp)

Cơ chế điều tiết hoạt động
(Thị trường - Kế hoạch - Hỗn hợp)

 • Nền kinh tế kế hoạch hóa: Các đơn vị dưới bị điều phối bởi cơ quan cao cấp, các quyết định do người lập kế hoạch đề ra
 • Nền kinh tế thị trường: Thông qua lực lượng cung và cầu để sử dụng nguồn lực, người tiêu dùng quyết định
 • Nền kinh tế kế hoạch hóa hướng dẫn: Phân bổ nguồn lực thông qua thị trường, kế hoạch hướng dẫn việc ra quyết định

Quyền sở hữu tài sản
(Tư nhân - Hợp tác xã - Công cộng - Hỗn hợp)

Cơ chế khuyến khích hoạt động của con người
(Vật chất - Tinh thần - Hỗn hợp)


CÁC HỆ THỐNG KINH TẾ THẾ KỶ XX

 • Hệ thống kinh tế CNTB:
  • CNTB thị trường
  • CNTB xã hội
  • CNTB theo định hướng chính phủ
 • Hệ thống kinh tế CNXH:
  • CNXH thị trường
  • CNXH kế hoạch hóa tập trung
 • Hệ thống kinh tế các nước đang phát triển
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License