Kỷ luật tài khóa tổng thể

Aggregate fiscal discipline


Kỷ luật tài khóa tổng thể là việc quản lý các nhu cầu có tính cạnh tranh lẫn nhau, và thường là vượt qua giới hạn ngân sách cho phép nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tức là không bị thâm hụt lớn đến mức không bền vững.


XEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License