Khoa học

Science


Khoa học là tập hợp những hiểu biết và tư duy nhằm khám phá những thuộc tính tồn tại khách quan của các hiện tượng tự nhiên và xã hội.

Khoa học xuất hiện thông qua quá trình tư duy ý thưc hay hoạt động nghiên cứu của con người mà kết quả của chúng là xác định một hệ kiến thức riêng biệt trong từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. Khoa học có nguồn gốc từ sự đấu tranh của con người với thế giới tự nhiên, trước hết là trong thực tiễn sản xuất ra của cải vật chất tạo cho con người làm chủ được cuộc sống của mình. Khoa học phát triển gắn liền với lịch sử tiến hóa của xã hội loài người.


Luật KH-CN Việt Nam 2000:

“Khoa học là hệ thống tri thức về hiện tượng sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy”


ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA HỌC

  • Sự phản ánh hiện tượng khách quan
  • Không có cơ sở phản ánh quyền sở hữu
  • Không có thị trường khoa học
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License