Khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên nghiên cứu các sự vật, hiện tượng và quá trình tự nhiên, phát hiện các quy luật của tự nhiên, xác định các phương thức chinh phục và cải tạo tự nhiên

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License