Khoa học xã hội

Khoa học xã hội nghiên cứu các hiện tương, quá trình và quy luật vậ động và phát triển của xã hội, làm cơ sở thúc đất tiến bộ xã hội và phát triển con người

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License